Энэ л АМЬДРАЛДАА ХАЙРТАЙ БАЙХ юмсан❤️.

Хэнд ч хэрэггүйгээр өөрийгөө мэдэрч, хэн ч чамд чамд хэрэггүй гэж бодогдох ганцаардсан үед чинь нийтлэлээрээ тэврэхийг хүсдэг юм шүү. Найзаа чи жаахан хүсэл эрмэлзэл, зоригтой байхад л болоо, хамаг бүхний өөдөөс хуруугаа нэг гозолзуулаад хүссэн зүйл рүүгээ зүтгээрэй. Хамгийн чухал нь зорилго бол 100% биш ,хүрэх зам нь өөрөө 99% болохоор амьдралдаа хайртай байж, амьсгалж байгаадаа талархахаа битгий мартаарай.

Амьдрал минь орж ирээд явах хүнд гомдол тээхгүй, ирсэнд нь харамсал өвөртлөхгүй, өнгөрсөнтэй зууралдахгүй, ирээдүйд их хүлээлт үүсгэхгүй, одоо байгаа цасыг мэдэрч, насыг үнэлж, аливаад түүртэлгүй хивэнд баригдахгүй энэ л амьдралдаа хайртай байх юмсан.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store