Суга , миа, шал арчсаар байгаа бүгдэд

Амьдрал хүссэнийг чинь өгөхгүй, хүртэх ёстойг чинь л өгнө.

Бүгдээрээ нэг сайхан амьсгал аваад дахиад хичээгээд үзье!!! Амь биш, заяа биш юунд нь гутрах вэ дээ .

1. Алдаа хожигдлоосоо битгий ич.

Хүлээн зөвшөөр, Дахин оролдоод үз!

2. Хулчгар байдлаа зогсоо!

3. Өөртөө хайртай бай!

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store